TEL 073 521 54 24

Tarieven en vergoedingen

Generalistische basis GGZ

Vanaf 2014 behoort de eerstelijns psychologische zorg tot de generalistische basis GGZ. Deze aanpassing heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De huisarts stelt een verwijsbrief op, je bent vrij om zelf je zorgverlener te kiezen.

Bekostiging

In 2019 geldt de bekostiging op basis van vier zorgzwaarte-prestaties, die aansluiten op de zorgvraag van de cliënt. Het gaat dan om kort, middel, intensief en chronisch. In de generalistische basis GGZ wordt niet meer gedeclareerd volgens losse consulten, zoals voorheen (voor 2014) het geval was. In plaats daarvan moeten behandelaars voor de generalistische basis GGZ aan het einde van de zorg een totale integrale prestatie declareren bij de zorgverzekeraar.

De maximumtarieven bedragen in 2019:

  • Behandeling Kort                    €  507,62
  • Behandeling Middel               €  864,92
  • Behandeling Intensief            € 1.356,25
  • Behandeling Chronisch          € 1.251,70
  • Onvolledig behandeltraject    €   207,19

* Let op, bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 bij u in rekening brengen.

Wanneer Psychologenpraktijk Rosmalen een contract heeft met de zorgverzekeraar, worden de declaraties van de behandelingen rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is het geval bij naturapolissen. Voor 2019 is de praktijk een contract aangegaan met VGZ en CZ en VRZ (ook allerlei verschillende labels die onder deze verzekeraars vallen). Zie de site van de LVVP voor meer informatie over vergoedingsregelingen met verzekeraars.

Wettelijk verplichte eigen bijdrage

Bij vergoeding in de generalistische basis GGZ zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 bij u in rekening brengen. De cliënt moet er rekening houden dat bij een behandeling, de cliënt het eigen risico volledig zal opmaken.

Ongecontracteerde zorg

De praktijk is geen contract aan gegaan met Achmea, Menzis, DSW, ASR, en iptiQ. Dit zijn de concerns, onder deze verzekeraar vallen verschillende andere labels en volmachten. Voor meer informatie over verzekeraars is deze site erg overzichtelijk. Maar voor de beste informatie, kunt u het beste met uw zorgverzekeraar contact opnemen.

De reden dat de praktijk geen contract met deze verzekeraars is aangegaan, is dat de verzekeraars zich te veel met de inhoud van de behandeling bezighouden. En zij stellen steeds meer eisen aan de praktijkvoering die de kwaliteit van de behandeling niet verbetert. Vanuit de beroepsgroep LVVP en het NIP worden al de juiste kwaliteitseisen gesteld.

Als er geen contract is tussen de Psychologenpraktijk Rosmalen en de zorgverzekeraar, dan wordt de rekening naar de cliënt gestuurd, deze kan de cliënt declareren aan het einde van de behandeling bij zijn zorgverzekeraar. Afhankelijk van het soort verzekering en het eigen risico wordt van het resterende gedeelte 60-80% door de zorgverzekeraar vergoed. Let op, van deze vergoeding zal de verzekeraar dus eerst het eigen risico aanspreken.

In deze situatie komt het er dus op neer dat de cliënt zelf meer betaalt. Van de cliënt wordt verwacht dat een deel van de kosten aan de praktijk vooruit betaald wordt aan de hand van voorschotnota’s. Het voorschot zal in 2019 per consult €50,00 zijn. Op deze manier heeft de client een deel van het bedrag al voorgeschoten en zal er aan het einde van de behandeling een verrekening worden gemaakt. Dit om te voorkomen dat de client een groot bedrag aan het einde van de zorg moet overmaken.

Rekenvoorbeeld:

Er wordt een behandeling gestart binnen de basis GGZ. Aan de hand van de intake krijgt u een Basis GGZ middel product toegewezen. Dit product kost €  864,92. De client komt naar de intake en heeft vervolgens 7 directe consulten met uw behandelaar. Dan ontvangt de client 5 maal een voorschotnota van €50,00De client betaald alle voorschotten en krijgt aan het einde een eindafrekening Basis GGZ om in te dienen bij de verzekeraar van €  864,92. De client heeft 8 maal €50,00  (€400,00) betaald tijdens de behandeling. De client dient de factuur in bij zijn zorgverzekeraar. De client heeft een naturapolis en in de betreffende voorwaarden van zijn verzekeraar staat dat er 75% vergoed wordt door de verzekeraar. De client heeft het wettelijk eigen risico nog niet opgemaakt en er staat nog een bedrag van €200,00 open.
De verzekeraar keert 75% uit van €  864,92, dat is €  648,69. Maar voordat de verzekeraar uitkeert wordt eerst het eigen risico van €200,00 afgelost. De verzekeraar maakt dus €  448,69 over naar de client over.

De client had al €400,00 voldaan door de voorschotten te betalen en dient nog €  464,92 te voldoen aan zijn behandelaar (€  448,69 verzekeraar overgemaakt naar client en nog € 16,23 toevoegen). Door het betalen van de voorschotten zal de client zelf achteraf niet voor enorm hoge kosten komen te staan.

Advies aan cliënten is om altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekering te bekijken. Hierin staat welke zorg door welke zorgbehandelaar volledig door de desbetreffende zorgverzekeraar wordt vergoed en welke zorg (gedeeltelijk) niet. Bij vragen over de vergoeding kun je altijd per e-mail contact opnemen met Psychologenpraktijk Rosmalen.

Zie de Betalingsvoorwaarden voor de voorwaarden die gelden voor Psychologenpraktijk Rosmalen.

Onvolledig behandeltraject

Indien na de intake een doorverwijzing plaatsvindt of de cliënt wenst niet verder behandeld te worden, dan moet hiervoor een onvolledig behandeltraject gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De kosten (€   207,19 ) hiervoor vallen geheel onder het het wettelijke eigen risico van minimaal € 385. Wanneer het wettelijke eigen risico nog openstaat bij de verzekeraar, moet de client er rekening mee houden dat deze kosten worden verrekend met het wettelijke eigen risico

Niet verzekerde zorg

Een behandeling die niet onder de verzekerde zorg valt, heet een ‘overig zorgproduct’ (ovp) en kost maximaal € 105,25 per sessie (45 minuten), inclusief indirecte tijd. Dit is het geval bij behandelingen waarbij er geen sprake is van een DSM V-diagnose (zoals aan aanpassing- en relatieproblemen).

Persoonsgegegevens

U kunt gebruik maken van een zogenoemde opt-out regeling als u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie naar de NZa.

U dient in dat geval samen met mij een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring moet aan uw dossier worden toegevoegd en aan de verzekeraar worden opgestuurd. Voor meer informatie over uw persoonsgegevens zie het Privacystatement van Psychologenpraktijk Rosmalen.

 

 

Keurmerk